Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach


UWAGA

 

Z dniem 11 maja 2020 wznowione zostaną badania lekarskie
i psychologiczne kierowców skierowanych decyzją starosty lub prezydenta miasta oraz kandydatów na kierowców.

Badania będą przeprowadzane TYLKO po uprzedniej telefonicznej rejestracji pod numerem telefonu 41 34 79 720.

W trakcie tej rozmowy udzielone zostaną wszelkie niezbędne informacje będące warunkiem zarejestrowania na wizytę.

Szczegóły dotyczące dokumentów niezbędnych do rejestracji znajdują się na stronie internetowej WOMP w Kielcach w zakładce Działu Konsultacyjno-Diagnostycznego - Rejestracja na badania.

Informujemy ponadto, że ze względu na stan epidemii nadal należy stosować się do zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

WOMP w Kielcach informuje, iż od dnia 4 maja 2020 roku
wznawia udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
z zakresu rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez Dział Rehabilitacji.
Drogą telefoniczną pacjenci otrzymają informację
o terminie i rodzaju zabiegów.W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz 568) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy (Art. 12a.) zawiesza się:

Wykonywanie badań okresowych pracowników,

Wykonywanie badań kierowców wynikających z art. 39j i art. 39k ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.


Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Art. 31m. ustawy, orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

 

Pracowników kierowanych na badania wstępne i kontrolne na podstawie umów zawartych z WOMP przyjmujemy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu: tel: 41 34 79 721, 41 34 79 722

 

Osoby z objawami infekcji (kaszel, katar, duszności, podwyższona temperatura) prosimy,  aby zastosowały się do zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego i odstąpiły od badań w naszym ośrodku.

 

Apelujemy o wyrozumiałość i stosowanie się do procedur wdrożonych w naszym Ośrodku zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora  Sanitarnego i Instytutu Medycyny Pracy.

 

Szanowni Państwo
witamy na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. Nasz Ośrodek swoją działalnością wpisuje się w system kompleksowej ochrony zdrowia pracujących przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem jej wykonywania.
Zapewniamy kompletną obsługę medyczną  dla zakładów pracy i osób indywidualnych z terenu naszego województwa. Mamy nadzieję  że nasza wiedza , praktyczne umiejętności oraz stosowane procedury przy udzielaniu świadczeń spełnią oczekiwania naszych beneficjentów.

 

Świadczenia zdrowotne realizowane przez WOMP w Kielcach:

 • diagnostyka chorób zawodowych
 • konsultacje dla podstawowych jednostek służby medycyny pracy
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
 • okresowe badania lekarskie po ustaniu narażenia na pył zwłókniający lub czynniki rakotwórcze w przypadku, kiedy podmiot zatrudniający pracownika uległ likwidacji
 • świadczenia uzupełniające świadczenia związane z działalnością podstawowych jednostek służby medycyny pracy
 • czynne poradnictwo w stosunku do osób chorych na choroby zawodowe i parazawodowe
 • badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne)
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • badania i konsultacje wynikające z realizacji programów promocji zdrowia
 • badania lekarskie i psychologiczne kierowców i kandydatów na kierowców
 • badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, licencję detektywa, wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • badania lekarskie i psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, komornika sądowego, kuratora sądowego
 • badania psychologiczne osób wykonujących zawody wymagające pełnej sprawności psychoruchowej
 • badania psychologiczne u osób związanych z wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
 • prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową
  Następna strona: O nas